Spiritual Address of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA on the Observance of Memorial Day
Spiritual Address of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA on the Observance of Memorial Day

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

On this solemn Memorial Day weekend, we gather to remember and honor the men and women who have selflessly served and sacrificed their lives in the armed forces of the United States of America. It is a day of profound reflection and deep gratitude, a day when we pause to recognize the virtues of self-sacrifice and offering that these brave souls embodied in their service to their homeland.

In the sacred tradition of Christianity, the highest form of love is that which is willing to lay down one's life for the sake of others. Our Lord Jesus Christ teaches us that "Greater love has no one than this: to lay down one's life for one's friends" (John 15:13). Today, as we remember the fallen, we also reflect on this divine love and duty that calls individuals to serve and protect their fellow citizens, often at the ultimate cost.

Among those we honor today are the Ukrainian-Americans who have served in the armed forces of the United States. Their contributions are a testament to the enduring spirit of our community, deeply rooted in the values of freedom, duty, and sacrifice. Ukrainian-Americans have stood shoulder to shoulder with their comrades in arms, defending the sacred notion of freedom and ensuring that this cherished ideal is preserved for future generations.

At the Spiritual Center of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, the national monument of the Ukrainian-American Veterans stands as a beacon of life and a symbol of freedom, hope, and love. This monument not only honors those who have served but also serves as a reminder of the enduring spirit of our people and our unwavering commitment to the values that underpin our great nation.

As we gather in remembrance, we also draw parallels with the struggles faced by our brethren in Ukraine. The value of freedom is profoundly understood by those who have experienced oppression and aggression. Our brothers and sisters in Ukraine continue to fight valiantly against forces that seek to undermine their sovereignty and dignity. In their struggle, we are reminded of the sacredness of human life and the inherent dignity of humanity. Their courage and resilience inspire us to uphold these values in our own lives and communities.

On this Memorial Day, we are called to respect the history of the past and to learn from it, ensuring that we do not repeat the mistakes that have led to conflict and suffering. We stand united against the evils of the present day, committed to the principles of justice, peace, and love. Let us honor the memory of the fallen by striving to build a world where freedom, dignity, and human rights are upheld for all.

As we pay tribute to those who have given their lives in service to our country, let us also recommit ourselves to the values they fought to defend. Let us embrace the virtues of self-sacrifice and offering in our own lives, seeking to serve others with love and compassion. In doing so, we honor their legacy and contribute to the realization of a world where peace and freedom prevail.

May the memory of the fallen be eternal, and may their sacrifices inspire us to live lives of virtue and service. Let us pray for the repose of their souls and for the continued protection and guidance of our Lord upon our nation and all who serve it.

In Christ's love,

+Antony, Metropolitan

+Daniel, Archbishop

Духовне Звернення Собору Єпископів Української Православної Церкви США

з Нагоди Вшанування Дня Пам’яті

 

Улюблені Брати і Сестри у Христі,

У ці урочисті Дні Пам’яті ми збираємося, щоб згадати і вшанувати чоловіків та жінок, які самовіддано служили і пожертвували своїм життям у збройних силах Сполучених Штатів Америки. Цей день є днем глибокого роздуму і щирої вдячності, днем, коли ми зупиняємося, щоб усвідомити ті чесноти самопожертви і відданості, які ці хоробрі душі втілювали у своєму служінні своїй Батьківщині.

У священній традиції християнства найвищою формою любові є та, коли людина готова покласти своє життя заради інших. Наш Господь Ісус Христос навчає нас: " Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх" (Івана 15:13). Сьогодні, коли ми згадуємо полеглих, ми також розмірковуємо про цю божественну любов і обов’язок, які закликають людей служити і захищати своїх співгромадян, часто за найвищу ціну.

Серед тих, кого ми сьогодні вшановуємо, є Українські Американці, які служили в збройних силах Сполучених Штатів. Їхній внесок є свідченням незламного духу нашої спільноти, глибоко вкоріненої у цінностях свободи, обов’язку та жертовності. Українські Американці стояли пліч-о-пліч зі своїми товаришами по зброї, захищаючи священну ідею свободи і забезпечуючи, щоб цей дорогоцінний ідеал свободи зберігався для майбутніх поколінь.

У Духовному Осередку Української Православної Церкви США національний пам’ятник Українсько-Американських ветеранів стоїть як маяк життя і символ свободи, надії та любові. Цей пам’ятник не тільки вшановує тих, хто служив, але й нагадує про незламний дух нашого народу і нашу непохитну відданість цінностям, які є фундаментом нашої великої нації.

Збираючись, щоб вшанувати пам’ять, ми також проводимо паралелі з боротьбою, котра спіткала наших братів в Україні. Цінність свободи глибоко розуміють ті, хто зазнав пригноблення та агресії. Наші брати і сестри в Україні продовжують відважно боротися проти сил, які прагнуть підірвати їхню суверенність і гідність. У їхній боротьбі ми згадуємо про священність людського життя і притаманну людству гідність. Їхня мужність і стійкість надихають нас підтримувати ці цінності у наших власних життях і спільнотах.

У цей День Пам’яті, ми покликані поважати історію минулого і навчатися від неї, щоб не повторювати помилок, які призводили до конфліктів і страждань. Ми об’єднані проти зла сучасності, будучи відданими принципам справедливості, миру і любові. Вшановуючи пам’ять полеглих, ми намагаємося побудувати світ, де свобода, гідність і права людини будуть дотримані для всіх.

Вшановуючи тих, хто віддав своє життя служивши нашій країні, ми також вкотре зобов’язуємося дотримуватися цінностей, за які вони боролися. Тому огорнімо себе чеснотами самопожертви і відданості у нашому житті, прагнучи служити іншим з любов’ю і співчуттям. Роблячи це, ми вшановуємо їхню спадщину і сприяємо створенні світу, де панують мир і свобода.

Нехай пам’ять про полеглих буде вічною, і нехай їхні жертви надихають нас жити свої життя згідно чеснот і служіння. Помолімося за упокій їхніх душ і за подальший захист і провідництво нашого Господа для нашої нації і всіх, хто їй служить.

З Христовій любові,

+Антоній, Митрополит

+Даниїл, Архієпископ

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873