Photos by Subdeacons Maksym Zhuravchyk and Yurii Izhyk